top of page

 

 AANMELDING EN AFSPRAKEN

Tijdens het intakegesprek worden een aantal formaliteiten en behandelafspraken gemaakt. Indien er sprake is van een minderjarige zal ondertekening gedaan moeten worden door de wettelijke vertegenwoordiger(s) van dit kind. Bij een minderjarigen wiens ouders gescheiden zijn dienen beide ouders een toestemmingsformulier voor uitvoering behandeling te ondertekenen.

Behandelingsafspraken worden regelmatig geëvalueerd en eventueel bijgesteld. De therapeut heeft een inspanningsverplichting, geen resultaatverplichting.

 

Gegevens verstrekken door cliënt

Tijdens de intake wordt aan ‘de cliënt’, dan wel aan ‘de ouders/verzorgers van de cliënt’ om uiteenlopende informatie gevraagd. Het is de verantwoordelijkheid van ‘de cliënt’ of ‘de ouders/verzorgers van de cliënt’ hierin eerlijk en volledig te zijn. De behandeling wordt op deze informatie gebaseerd; de therapeut is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van het krijgen van onjuiste of onvolledige informatie.

 

Geheimhouding, dossiervorming

De therapeut houdt een dossier bij van de behandeling. De cliënt mag dit dossier inzien, mits van te voren aangevraagd zodat de therapeut het dossier bijgewerkt kan hebben. Dit dossier is geheim en zal aan niemand anders worden getoond, behalve na uitdrukkelijke toestemming van de cliënt. De therapeut houdt eventueel werkaantekeningen bij; deze werkaantekeningen zijn en blijven een persoonlijke opvatting van ‘de therapeut’ en niet bestemd voor inzage door de cliënt. Het dossier wordt bewaard volgens de wettelijke bewaartermijnen. Eventuele werkaantekeningen behoeft ‘de therapeut’ niet te bewaren. Er kan gerapporteerd worden naar de huisarts of verwijzer met toestemming van de cliënt.

Psycho sociaal therapie beeldend wordt door een aantal zorgverzekeraars vergoedt in de aanvullende verzekering,

Cliënt kan zonder verwijzing van een arts of specialist bij Oxalis in behandeling komen. Indien aanvullende informatie vereist zal de ik contact opnemen met de huisarts. Dit gebeurt echter alleen na schriftelijke toestemming van de cliënt. Indien therapeut observeert dat voor cliënt andersoortige hulp gewenst is, verwijst Oxalis  cliënt terug naar de arts. Uiteraard gebeurt een en ander in overleg met cliënt en goedkeuring.

 

Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dient cliënt tenminste 24 uur van tevoren telefonisch af te zeggen. Dit geldt ook voor de eerste afspraak. Niet tijdig afgezegde afspraken worden volledig in rekening gebracht. Een sessie duurt ongeveer 75 tot 90 minuten, waarvan 15 minuten worden besteed aan voorbereiding en verslaglegging.

 

ARTIKEL  MELDCODE HUISELIJK GEWELD

 De meldcode is een stappenplan van de rijksoverheid waarin staat hoe een professional moet omgaan met het signaleren en melden van huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit basismodel is via de site www.meldcode.nl te downloaden. Voor vermoedens van kindermishandeling is het leerstuk van het conflict van plichten nog eens bevestigd in artikel 53 lid 3 van de Wet op de jeugdzorg dat een uitdrukkelijk meldrecht bevat. Iedere beroepskracht met een beroepsgeheim of een andere zwijgplicht heeft op basis van dit wettelijk meldrecht het recht om vermoedens van kindermishandeling, zo nodig zonder toestemming van het kind en/of de ouder, bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling te melden. Daarnaast omvat het meldrecht het recht voor de beroepskracht om op verzoek van het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling informatie over het kind en/of zijn ouders te verstrekken, eveneens zo nodig zonder toestemming van het kind en/of de ouder.

 

 

 BETALINGSVOORWAARDEN

De door de therapeut aan een cliënt of diens wettelijke vertegenwoordiger gedeclareerde bedragen voor honoraria voortvloeiend uit de consultatie c.q. behandeling of verrichting ten behoeve van de cliënt, dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan o.v.v. het declaratienummer.

ndien de cliënt in het in lid 4.2 van dit artikel genoemde geval na een betalingsherinnering niet binnen de daarin vermelde redelijke termijn alsnog aan zijn/haar verplichtingen heeft voldaan, is de therapeut gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daarmee te belasten.Alle buitengerechtelijke kosten, verband houdend met de incasso, komen ten laste van de cliënt. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 75- excl. btw.

 

 Tariefswijzigingen worden vooraf bekend gemaakt.

 

 

SCHADE

Oxalis is niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade die de cliënt geleden heeft door het bezoeken van de praktijk of een behandeling. Dit behelst ook zoek geraakte spullen of materialen van de cliënt voor, tijdens of na een bezoek aan de praktijk.

 

AANSPRAKELIJKHEID

Indien therapeut aansprakelijk is bevonden voor geleden schade naar aanleiding van therapie, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:

De aansprakelijkheid van de therapeut voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.

 Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van therapeut beperkt tot de factuurwaarde van een sessie van de bedoelde cliënt.

9.3 In afwijking van hetgeen in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een behandeling met een looptijd langer dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste drie maanden verschuldigde honorariumgedeelte van die cliënt.

9.4 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de therapeut.

 

 KLACHTENREGELING

 Indien cliënt een klacht heeft, wend cliënt zich dan bij voorkeur tot de therapeut. De klacht zal in een persoonlijk overleg worden besproken. Cliënt en De Beeldend Therapeut zullen proberen tot een oplossing te komen.

Indien uit dit gesprek niet de gewenste oplossing volgt, kunt u de klacht schriftelijk richten aan de klachtencommissie van de beroepsvereniging RBCZ en SKJ.  De klachtencommissie bemiddelt, stelt eventueel een onderzoek in en doet een aanbeveling. 

GESCHILLEN

Indien partijen het niet eens kunnen worden op grond van onderling overleg, deze algemene voorwaarden of algemene gangbaarheid, is uiteindelijk de Nederlandse Wet maatgevend. Oxalis is aangesloten bij Rechtsbijstand voor leden van de Beroepsvereniging van professionals in Sociaal Werk (BPSW)

bottom of page